Warunki handlowe

Ogólne Warunki Umów (OWU)

AG FOODS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyrzeczu Górnym
 

Definicje:


„AG FOODS” AG FOODS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Międzyrzeczu Górnym (43-392 Międzyrzecze Górne 407), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VIII Gospodarczy KRS: 0000047763, Regon: 072323201 Nr rejestrowy GIOŚ: E0016787W, wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł, kapitał w pełni opłacony, NIP 547-190-04-96, NIP PL 5471900496.
„Znaki Towarowe AG FOODS"- oznaczają nazwę "AG FOODS", symbol graficzny AG FOODS oraz wszelkie znaki towarowe, nazwy handlowe, charakterystyczne wzory kolorystyczne lub inne oznaczenia handlowe lub elementy własności intelektualnej AG FOODS lub któregokolwiek z podmiotów powiązanych z AG FOODS.              
„Kontrahent”-podmiot będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43¹ Kodeksu cywilnego, który zawarł z AG FOODS umowy: sprzedaży, najmu, świadczenia usług lub inne w ramach działalności wykonywanej przez AG FOODS.     
„Towar”-wszelkie oferowane przez AG FOODS produkty i urządzenia, niezależnie od rodzaju umowy łączącej strony.
„Umowa” -oznacza każdą umowę zawieraną przez AG FOODS z Kontrahentami, w szczególności umowę sprzedaży, najmu, dzierżawy, użyczenia itp.

 


1. Przedmiot i zakres obowiązywania            

1.1. Ogólne Warunki Umów (dalej: "OWU") określają zasady, na jakich AG FOODS dokonuje sprzedaży oferowanych przez siebie towarów, najmu (dzierżawy) oferowanych przez siebie urządzeń,  świadczy usługi serwisowe oraz zawiera i realizuje wszelkie inne umowy w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.    

1.2. OWU stanowią integralną część oferty AG FOODS.

1.3. OWU mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych przez AG FOODS z Kontrahentami stanowiąc ich integralną część. Porozumienia i umowy, których treść odbiega od niniejszych OWU są skuteczne tylko, jeżeli zostaną wyraźnie potwierdzone na piśmie przez AG FOODS. OWU mają moc rozstrzygającą w przypadku niespójności warunków zawartych w ofercie cenowej lub innej korespondencji, chyba że zmiany lub wyłączenia niniejszych warunków zostaną wyraźnie zastrzeżone przez AG FOODS.

1.4. W razie sprzeczności zawartej przez AG FOODS umowy z OWU Strony związane są umową.

1.5. W zakresie zawieranych przez AG FOODS z Kontrahentami umów nie mają zastosowania jakiekolwiek inne wzorce umowne, w szczególności inne warunki umów, wzory umów i regulaminy stosowane przez Kontrahenta, chyba że AG FOODS wyrazi pisemną zgodę na ich stosowanie.

1.6. Wszystkie uzgodnienia, zwłaszcza umowy ustne lub telefoniczne oraz dodatkowe porozumienia umowne są wiążące prawnie tylko wtedy, jeżeli zostaną potwierdzone na piśmie przez AG FOODS.

1.7. OWU obowiązują wobec wszelkich podmiotów będących przedsiębiorcami zgodnie z art. 43¹ Kodeksu cywilnego. OWU obowiązują także przy sprzedaży dla osób fizycznych, dla których mają zastosowanie przepisy konsumenckie w zakresie nieuregulowanym przez te przepisy. 

1.8. Obowiązujące OWU są dostępne na stronie internetowej AG FOODS:
www.agfoods.eu/pl/w zakładce „do pobrania“.

1.9. OWU doręczane są Kontrahentom na piśmie w szczególności z ofertą handlową, umową lub fakturą. OWU uważa się również za doręczone Kontrahentowi w przypadku powołania się w ofercie, umowie, potwierdzeniu zamówienia, fakturze na niniejsze OWU wraz ze wskazaniem strony internetowej AG FOODS (www.agfoods.eu/pl/), na której dostępna jest pełna treść OWU.

1.10. Akceptacja oferty przedstawionej przez AG FOODS lub złożenie zamówienia do AG FOODS jest równoznaczne z akceptacją niniejszych OWU.

 


2. Ochrona danych osobowych      


2.1. Prezes AG FOODS jest Administratorem danych osobowych Kontrahenta, które są przetwarzane w celu nawiązania współpracy, sprzedaży oferowanych przez siebie towarów, najmu (dzierżawy) oferowanych przez siebie urządzeń,  świadczenia usług serwisowych i innych, jak również do zawierania i realizacji wszelkich innych czynności oraz umów w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, a w szczególności przetwarza nazwisko i imię, Pesel, nazwę Kontrahenta, adres, NIP, REGON, numer KRS, adresy e-mail, nr telefonu, adresy dostawy i inne niezbędne dane. Kontrahent również powierza AG FOODS jako Administratorowi, dane osobowe osób upoważnionych do wykonywania czynności w jego imieniu, a w szczególności: nazwisko i imię, Pesel, adres e-mail, nr telefonu.

2. 2. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale może stanowić niezbędny warunek do uskutecznienia umowy, spełnienia świadczenia, wypełnienia zobowiązań przez AG FOODS, a niepodanie tych danych może uniemożliwić ich należyte wykonywanie.

2.3. Dokonywanie przez AG FOODS czynności przetwarzania danych osobowych udostępnionych i powierzonych przez Kontrahenta obejmuje ich przechowywanie, dostęp, edycję, archiwizację, usuwanie.

2.4. Celem przetwarzania danych osobowych jest wyłącznie realizacja świadczeń na rzecz Kontrahenta.

2.5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia w zakresie przewidzianym prawem, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).

2.6. Przetwarzanie powierzonych i udostępnionych danych osobowych następuje zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, a także z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

2.7. AG FOODS zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych.

2.8. AG FOODS zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy przetwarzanych danych przez osoby, które przetwarzają te dane osobowe w celu realizacji świadczeń na rzecz Kontrahenta.

2.9. AG FOODS ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie powierzonych i udostępnionych danych osobowych niezgodnie z Ustawą, Rozporządzeniem lub z innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

2.10. AG FOODS zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kontrahenta o każdej okoliczności mającej lub mogącej mieć wpływ na bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych lub jego ochronę.

2.11. Poprzez akceptację niniejszych OWU Kontrahent wyraża zgodę na otrzymywanie wysyłanych przez AG FOODS informacji handlowych dotyczących oferty AG FOODS oraz aktualnych promocji, z zastrzeżeniem, że może zrezygnować z otrzymywania tych informacji w każdej chwili.    

 


3. Oferta AG FOODS, zamówienie i zawarcie umowy 


3.1. Żadne informacje zawarte w katalogach, folderach, ulotkach i reklamach AG FOODS nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje odnoszące się do wymiarów, wagi lub innych parametrów, a także ilustracje, opisy i rysunki, zawarte lub dołączone do materiałów handlowych AG FOODS mają charakter wyłącznie informacyjny, chyba że wyraźnie wskazano inaczej. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu w katalogach, folderach, ulotkach i reklamach AG FOODS a ich rzeczywistym wyglądem nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego Towaru.

3.2. Pisemne oświadczenie AG FOODS zawierające informacje handlowe stanowi wiążącą ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego tylko w przypadku, gdy jest opatrzone datą i brak jest zastrzeżenia, że nie stanowi wiążącej oferty.    

3.3. Jeżeli AG FOODS składał Kontrahentowi pisemną ofertę lub oferty, Kontrahent składając zamówienie na ich podstawie jest zobowiązany wskazać tą ofertę, której dotyczy zamówienie.

3.4. Umowę pomiędzy AG FOODS i Kontrahentem uważa się za zawartą z chwilą złożenia zamówienia przez Kontrahenta i potwierdzenia przez AG FOODS przyjęcia zamówienia do realizacji, chyba że zastrzeżono inaczej. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia może nastąpić w formie pisemnej, faxowej wiadomości e-mail lub ustnej z powołaniem na tą ofertę albo potwierdzeniem istotnych warunków zamówienia.

3.5  Złożenie zamówienia na urządzenia wymaga formy pisemnej wg określonego wzoru. Równocześnie kontrahent jest zobowiązany do pisemnego złożenia zlecenia ustawień zamawianego urządzenia.

3.6. AG FOODS ma prawo odmowy przyjęcia zamówienia z uzasadnionych przyczyn, o których informuje Kontrahenta.

 


4. Termin realizacji zamówienia i warunki dostawy

4.1. Termin realizacji zamówienia, świadczenia usług oraz dostarczenia Towarów ustalany jest odrębnie w zależności od przedmiotu umowy i wskazywany w ofercie lub potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.           

4.2. Termin realizacji zamówienia liczy się od najpóźniejszej z dat:
- daty pisemnego potwierdzenia zamówienia przez AG FOODS;
- lub daty zawarcia umowy lub podpisania zamówienia zgodnie z prawidłową reprezentacją Kontrahenta.

- daty wpływu zadatku, zaliczki lub pełnej przedpłaty na rachunek bankowy AG FOODS;         

4.3. Termin dostawy Towarów jest potwierdzany przez AG FOODS w sposób uzgodniony z Kontrahentem.

4.4. W razie wystąpienia okoliczności mogących spowodować opóźnienie w dostawie, AG FOODS niezwłocznie zawiadomi o tym Kontrahenta z podaniem nowego terminu dostawy Towarów.

4.5. Wystąpienie zdarzeń losowych uprawnia AG FOODS do przedłużenia wskazanego w zamówieniu terminu dostawy. Kontrahentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w sytuacji przedłużenia terminu dostawy spowodowanego okolicznościami, o których mowa w zdaniu poprzednim.            

4.6. AG FOODS dokonuje w dostawy na warunkach Incoterms 2010 EXW (Ex Works).           

4.7. W przypadku ustalenia przez strony, że Towary zostaną odebrane przez Kontrahenta w siedzibie AG FOODS dostawa odbywa się na warunkach Incoterms 2010 - EXW w siedzibie AG FOODS lub wskazanym przez AG FOODS magazynie. W przypadku ustalenia przez strony, że umowę przewozu zawiera AG FOODS, poczytuje się, że działa on w tym zakresie jako pełnomocnik Kontrahenta, zaś sama dostawa realizowana jest na warunkach Incoterms 2010 EXW. AG FOODS z tytułu zawarcia umowy tego przewozu, nalicza opłatę logistyczną na rzecz Kontrahenta, której wysokość jest określona odrębnie w „Wykazie opłat logistycznych“, umieszczonym na stronie
www.agfoods.eu/pl, w zakładce „do pobrania“. Z momentem wydania Towarów Kontrahentowi lub przewoźnikowi, jak również od momentu, kiedy Kontrahent pozostaje w zwłoce z odbiorem Towarów od AG FOODS na Kontrahenta przechodzi wyłączne i niezależne od przyczyny ryzyko całkowitej lub częściowej utraty lub szkodzenia Towarów.

4.8. Kontrahent jest zobowiązany dokonać odbioru zamówionych i dostarczonych mu Towarów oraz dokonać rozładunku dostarczonych Towarów niezwłocznie po ich dostarczeniu. Kontrahent lub osoba przez niego upoważniona ma obowiązek potwierdzić odbiór Towaru na dokumencie przewozowym (liście przewozowym) lub innym stosownym dokumencie przedstawionym przez przewoźnika. Odbiór Towarów w miejscu dostawy wskazanym przez Kontrahenta może być potwierdzony przez podpis każdego pracownika Kontrahenta. W przypadku nie odebrania Towarów lub odmowy przyjęcia w miejscu i terminie określonym w umowie lub potwierdzonym zamówieniu, Kontrahent jest zobowiązany do zapłaty całości ceny oraz pokrycia kosztów powstałych w związku z opóźnieniem w odbiorze Towaru.

4.9. Jeżeli Kontrahent opóźnia się z dokonaniem rozładunku lub odbioru z przyczyn niezależnych od AG FOODS lub przewoźnika dokonującego dostawy, AG FOODS może żądać odszkodowania za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia. AG FOODS może obciążyć Kontrahenta wszelkimi dodatkowymi kosztami naliczonymi przez przewoźnika z tytułu przestoju.           

4.10. Rozładunek Towarów dokonywany jest staraniem i na koszt Kontrahenta. W przypadku konieczności użycia specjalistycznego sprzętu do rozładowania Towarów np. przy braku ramp rozładowczych, za podstawienie i obsługę tego sprzętu odpowiada Kontrahent.      

4.11. W trakcie dokonywania rozładunku Towarów Kontrahent zobowiązany jest do ustalenia stanu przesyłki (w tym opakowania zewnętrznego) i przeliczenia ilości oraz zbadania otrzymanych Towarów. W szczególności Kontrahent jest zobowiązany do sprawdzenia czy Towary nie są dotknięte wadami fizycznymi, które dadzą się stwierdzić z chwilą odbioru. Czynności te winne być przeprowadzone przed potwierdzeniem obioru przesyłki przewoźnikowi. W przypadku zastrzeżeń co do stanu przesyłki/towaru należy sporządzić w obecności przewoźnika stosowny protokół.        

4.12. W sytuacji, o której mowa w pkt 4.7. Kontrahent zobowiązany jest przed dokonaniem załadunku do przeliczenia ilości oraz zbadania Towarów, w szczególności do ustalenia czy nie są one dotknięte wadami fizycznymi, które dadzą się stwierdzić z chwilą odbioru.   

4.13. AG FOODS zastrzega sobie prawo do zrealizowania zamówienia partiami na zasadach określonych w niniejszym paragrafie OWU oraz do fakturowania częściowego. Kontrahent nie ma prawa do odmowy odbioru dostaw częściowych oraz do odmowy zapłaty za faktury częściowe.            

4.14. W przypadku wynajmu (dzierżawy) urządzeń, Kontrahent po zakończeniu umowy ponosi koszty transportu przedmiotu najmu (dzierżawy) do siedziby AG FOODS.      

4.15. Przekroczenie terminu dostawy przez AG FOODS nie może powodować odstąpienia przez Kontrahenta od umowy, jeżeli został  poinformowany o tym fakcie. Kontrahent nie ma prawa dochodzenia odszkodowania z tytułu przekroczenia terminu dostaw.             

5. Warunki płatności, cenniki i faktury          

5.1. AG FOODS zastrzega sobie prawo żądania uiszczenia przez Kontrahenta zaliczki, zadatku lub pełnej przedpłaty na poczet zawieranej umowy przed przystąpieniem do realizacji zamówienia oraz prawo żądania zabezpieczenia roszczeń AG FOODS w stosunku do kontrahenta (bieżących lub mogących powstać w przyszłości) z tytułu umów sprzedaży, najmu i wszelkich innych łączących AG FOODS i Kontrahenta, w szczególności w postaci: weksli in blanco wraz z deklaracją wekslową, weksli zupełnych, poręczeń wekslowych i cywilnych, zastawu rejestrowego, ustanowienia gwarancji bankowych i innych, w zależności od okoliczności.

5.2. AG FOODS zastrzega sobie prawo zabezpieczenia wykonania umowy przez Kontrahenta, poprzez zażądanie częściowej / całkowitej płatności z góry (przed dostawą Towaru) i/albo do wstrzymania dostaw lub świadczenia usług, które nie zostały jeszcze wykonane, do momentu całkowitej zapłaty należnej ceny, jeżeli poweźmie informacje na temat niekorzystnej sytuacji majątkowej Kontrahenta w szczególności, iż został złożony wniosek o ogłoszeniu upadłości bądź o wszczęcie postępowania naprawczego w stosunku do Kontrahenta, bądź Kontrahent zalega wobec AG FOODS lub innych podmiotów z płatnościami.             

5.3. AG FOODS może przesunąć rozpoczęcie realizacji zamówienia do chwili spełnienia przez Kontrahenta dodatkowych warunków: podpisania zamówienia lub umowy zgodnie z zasadami reprezentacji Kontrahenta, wpłacenia zaliczki, zadatku, pełnej przedpłaty lub udzielenia zabezpieczenia.  

5.4. Zadatek zapłacony przez Kontrahenta ulega rozliczeniu na zasadach określonych w przepisie art. 394 Kodeksu cywilnego.

5.5. AG FOODS zastrzega sobie prawo stosowania rabatów i upustów oraz innego premiowania Kontrahentów w ramach akcji promocyjnych. AG FOODS ma prawo jednostronnie udzielić upustu do wystawionych już faktur bez zgody Kontrahenta.

5.6. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kontrahenta do wstrzymania płatności na rzecz AG FOODS w ustalonym terminie.              

5.7. Ceny wskazane są w walucie PLN lub EURO, w kwotach netto, bez podatku VAT, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Kontrahent zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia brutto w wysokości powiększonej o podatek VAT według stawki obowiązującej.

5.8. Zapłata ceny w PLN następuje przelewem bankowym na rachunek AG FOODS prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. Oddział w Bielsku-Białej  PL 12 1500 1357 1213 5004 8282 0000. Jeżeli cena wyrażona jest w walucie EUR, to zapłata ceny następuje przelewem bankowym na rachunek AG FOODS prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. Oddział w Bielsku-Białej PL 54 1500 1357 1213 5004 8295 0000 (BIC: WBKPPLPP). Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy AG FOODS.   

5.9. Terminy płatności określa potwierdzenie zamówienia, faktura lub umowa. W braku umownych ustaleń termin płatności wynosi 7 dni od dnia wystawienia przez AG FOODS faktury.

5.10. W przypadku wystąpienia zaległości w zapłacie należności przez Kontrahenta, AG FOODS ma prawo przy realizacji następnych dostaw, do skrócenia do 7 dni wcześniej określonego dłuższego terminu płatności.

5.11. Za opóźnienie w płatnościach AG FOODS ma prawo naliczać Kontrahentowi odsetki umowne w wysokości odsetek maksymalnych (art. 359 Kodeksu cywilnego).   

5.12. Kontrahent poprzez zawarcie ze AG FOODS umowy upoważnia AG FOODS do wystawiania faktur bez jego podpisu i wysyłania w formie elektronicznej drogą e-mailową na wskazany przez Kontrahenta adres poczty elektronicznej lub na wniosek w formie papierowej pocztą tradycyjną.

5.13 . W przypadku zwłoki w zapłacie jakiejkolwiek należności przez okres dłuższy niż 30 dni od daty jej wymagalności, AG FOODS uprawniony będzie - bez konieczności wypowiadania umowy z Kontrahentem i dodatkowego wzywania Kontrahenta - do skorzystania z ustanowionych zabezpieczeń, w szczególności do wypełnienia weksla in blanco zgodnie z treścią deklaracji wekslowej na kwotę obejmującą wszystkie należności Kontrahenta, także niewymagalne, a objęte na dzień wypełnienia weksla wystawionymi przez AG FOODS fakturami, powiększone o narosłe odsetki zwłoki
 


6. Finansowanie 

6.1. Zamawiający odpowiada za terminowe zorganizowanie finansowania przedmiotu umowy.

6.2. W przypadku finansowania przedmiotu umowy przez firmę leasingową, zamówienie firmy leasingowej wraz z upoważnieniem do odbioru Towaru oraz innymi niezbędnymi dokumentami, musi wpłynąć do AG FOODS najpóźniej na 5 dni przed dniem planowanej dostawy Towaru. Jeżeli powyższy termin nie zostanie dotrzymany, AG FOODS ma prawo dostarczyć Towar Zamawiającemu i wystawić mu fakturę VAT. Ewentualne finansowanie może zostać wówczas zorganizowane samodzielnie przez Zamawiającego w ramach tzw. leasingu zwrotnego.     

 


7. Zastrzeżenie własności 

7.1. Jeżeli nie zastrzeżono inaczej przeniesienie własności sprzedanych Towarów na Kontrahenta następuje z chwilą dokonania całkowitej i skutecznej zapłaty ceny sprzedaży za Towar na rzecz AG FOODS, stosownie do warunków umowy.

7.2. Do dnia dokonania skutecznej zapłaty ceny sprzedaży własność Towaru przysługuje wyłącznie AG FOODS. Kontrahent nie ma prawa zbyć, darować ani obciążyć Towaru zastawem lub prawami osób trzecich dopóki Towar stanowi własność AG FOODS, chyba że AG FOODS wyrazi na to zgodę w formie pisemnej.             

7.3. Do dnia dokonania skutecznej zapłaty ceny sprzedaży Kontrahent jest zobowiązany do:
- dołożenia najwyższej staranności podczas transportu, składowania i użytkowania zakupionych Towarów w celu uniknięcia jakichkolwiek uszkodzeń, pogorszenia lub utraty Towarów;  
- z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego lub naprawczego oznaczenia Towarów jako własności AG FOODS oraz niezwłocznego poinformowania o tym fakcie AG FOODS.

7.4. W razie opóźnienia w zapłacie ceny AG FOODS może żądać zwrotu Towarów we wskazanym przez siebie terminie.  

 


8. Nienależyte wykonanie umowy i prawo odstąpienia

8.1. W przypadku pozostawania przez Kontrahenta w zwłoce w płatności z jakiegokolwiek tytułu na rzecz AG FOODS - AG FOODS ma prawo wstrzymania realizacji bieżącego zamówienia do chwili uregulowania wszelkich zaległych płatności przez Kontrahenta.     

8.2. AG FOODS przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy po stronie Kontrahenta powstaną trudności finansowe mogące skutkować jego niewypłacalnością, w szczególności gdy otwarte zostało postępowanie likwidacyjne Kontrahenta, wszczęto wobec Kontrahenta postępowanie egzekucyjne, bądź Kontrahent zalega wobec AG FOODS lub innych podmiotów z płatnościami, lub złożony został wniosek wobec Kontrahenta o wszczęcie postępowania upadłościowego albo naprawczego.

8.3. W przypadku przekroczenia przez Kontrahenta terminu zapłaty o 30 dni, AG FOODS ma prawo odstąpienia od realizacji umów z winy Kontrahenta bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu do zapłaty zaległości.                            

8.4. Kontrahent nie ma prawa odstąpienia od zawartej umowy z przyczyn nieleżących po stronie AG FOODS, chyba że w umowie lub pisemnym potwierdzeniu zamówienia zastrzeżono inaczej, albo AG FOODS wyrazi pisemnie zgodę na odstąpienie od umowy za zapłatą ustalonego z Kontrahentem odstępnego.

8.5. W przypadku odstąpienia od umowy przez AG FOODS z winy Kontrahenta, Kontrahent jest zobowiązany pokryć wszelkie związane z tym szkody powstałe po stronie AG FOODS.          

 


9. Gwarancja jakości i rękojmia       

9.1. AG FOODS udziela Kontrahentom gwarancji jakości sprzedanych / najmowanych (dzierżawionych) Towarów na warunkach OWU.

9.2 Gwarancja jest ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

9.3. AG FOODS zapewnia odpowiednią jakość produktów oraz ich sprawne działanie w normalnych warunkach używania / spożycia / eksploatacji / przechowywania - zgodnie z załączonymi do produktu zasadami sporządzenia / spożycia / instrukcją obsługi.             

9.4. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w Towarze.               

9.5. Okres gwarancji na Towary - produkty spożywcze - jest równy okresowi przydatności do spożycia zamieszczonemu na produkcie. Kontrahent jest zobowiązany do przechowywania Towarów w sposób i w warunkach określonych na opakowaniu i/lub w specyfikacji towaru – pod rygorem utraty gwarancji.

9.6 Okres gwarancji na Towary – produkty niespożywcze z wyłączeniem części zamiennych i urządzeń wynosi 12 miesięcy chyba, w dokumencie szczegółowym jest to uregulowane odrębnie.

9.7. Okres gwarancji na Towary - urządzenia wynosi wskazaną w umowie lub zamówieniu ilość miesięcy od daty podpisania umowy z zastrzeżeniem, że Kontrahent wykonał wynikające z instrukcji obsługi  / wskazane w umowie lub zamówieniu okresowe czynności serwisowe i konserwacyjne lub też posiada potwierdzenie wykonywania tych czynności przez AG FOODS.

9.8. Gwarancja przestaje obowiązywać, jeżeli Kontrahent zaniechał, a zgodnie z warunkami instrukcji obsługi towaru lub wynikającymi z umowy albo zamówienia Kontrahent powinien wykonać okresowe czynności serwisowe i konserwacyjne przez serwisantów AG FOODS.

9.9. Okres gwarancji na części zamienne dostarczone przez AG FOODS wynosi 6 miesięcy chyba, że w dokumencie szczegółowym jest to uregulowane odrębnie.       


9.10. Pod rygorem utraty przez Kupującego uprawnień z tytułu gwarancji, obsługę gwarancyjną Towaru i części zamiennych zakupionych w AG FOODS mogą wykonywać wyłącznie podmioty wskazane przez AG FOODS.   

9.11. Usunięcia wad i usterek Towaru może odbywać się wyłącznie za wiedzą AG FOODS.

9.12. Każdą wadę / usterkę Kontrahent zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty jej wykrycia, zgłosić pisemnie AG FOODS           

9.13. Usunięcie stwierdzonej wady w ramach gwarancji nastąpi w najkrótszym technicznie i organizacyjnie terminie stosownie do ustaleń Kontrahenta i AG FOODS.  

9.14. AG FOODS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe po stronie Kontrahenta, nawet jeżeli powstały na skutek ujawnienia się wad Towaru lub części zamiennych zakupionych w AG FOODS, w tym także nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty handlowe, utracone zyski ani inne straty pośrednie lub wtórne, będące konsekwencją wady.

9.15. Koszty części zamiennych wymienianych w okresie gwarancji w ramach stwierdzonej wady nie obciążają Kontrahenta.           

9.16. Części wymontowane w ramach naprawy gwarancyjnej pozostają własnością AG FOODS.

9.17. Za naprawę gwarancyjną uważa się tylko i wyłącznie naprawę wadliwego Towaru dokonaną w okresie, o którym mowa w pkt 9.5., 9.6., 9.7 i 9.9. i na warunkach określonych w niniejszych OWU. W szczególności nie stanowią napraw gwarancyjnych konserwacje, okresowe przeglądy, regulacje, sprawdzenia działania oraz czyszczenie Towaru.

9.18. Gwarancja nie obejmuje:

- towarów używanych (po najmie), poekspozycyjnych (wykorzystywanych w celach demonstracyjnych),
- naturalnego zużycia części eksploatacyjnych takich jak: filtry i wkłady, uszczelki, żarówki, bezpieczniki i inne;
- wad i uszkodzeń powstałych wskutek uderzenia, przewrócenia, upadku Towaru i innych podobnych uszkodzeń mechanicznych;
- wad i uszkodzeń powstałych wskutek oddziaływania sił przyrody np. pioruna, mrozu, wody, oddziaływania substancji chemicznych, pyłów itp.;
- wad i uszkodzeń powstałych wskutek zastosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych / produktów (nierekomendowanych przez AG FOODS);        
- wad i uszkodzeń powstałych wskutek dokonania zmiany sposobu użytkowania Towaru określonego w załączonej do Towaru instrukcji obsługi; 
- szkód powstałych podczas transportu i przeładunku;
- wad spowodowanych niewłaściwym podłączeniem, użytkowaniem lub przechowywaniem Towaru.      

9.19. Kontrahent traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku:
- niezgłoszenia wady / usterki niezwłocznie po jej wykryciu, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej wykrycia;
- nieprzestrzegania instrukcji obsługi / sporządzania / spożycia / eksploatacji / przechowywania zgodnie z załączonymi do produktu warunkami / sporządzania / eksploatacji / przechowywania / instrukcją obsługi.

9.20  Kontrahent traci uprawnienia z gwarancji w zakresie serwisu (eksploatacji, konserwacji, regulacji itp.) Towaru w przypadku:
- nieodesłania w terminie do 14 dni od daty otrzymania Towaru podpisanego protokołu zamówienia i przekazania urządzenia.
- nieprzestrzegania terminów obowiązkowych okresowych przeglądów gwarancyjnych Towaru,
- dokonywania modyfikacji Towaru bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody AG FOODS,  
- dokonywania ingerencji, rozbierania lub napraw przez inny podmiot niż wskazany przez AG FOODS,
- montażu części zamiennych przez podmiot inny niż wskazany przez AG FOODS.  


9.21. AG FOODS ma prawo do odmowy wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku, gdy Kontrahent  zalega w stosunku do AG FOODS z wymagalnymi płatnościami, niezależnie od ich tytułu, w szczególności zalega z zapłatą za dostarczone Kontrahentowi towary lub świadczone na jego rzecz przez AG FOODS usługi. W przypadku, o którym mowa w niniejszym punkcie, AG FOODS może odmówić wykonania wszelkich świadczeń z tytułu udzielonej gwarancji i jest zwolniony z odpowiedzialności wobec Kontrahenta z tytułu gwarancji przez okres pozostawania przez Kontrahenta w zwłoce w płatnościach na rzecz AG FOODS.

9.22. Prawa gwarancyjne posiada wyłącznie Kontrahent, który nabył Towar bezpośrednio od AG FOODS. Dalsze zbycie Towaru nie powoduje przeniesienia praw przysługujących z mocy niniejszej gwarancji na kolejnego nabywcę.          

9.23. Odpowiedzialność AG FOODS z tytułu rękojmi za wady Towarów zostaje wyłączona.    

10. Zasady świadczenia usług serwisowych

10.1. AG FOODS świadczy usługi serwisu urządzeń polegające w szczególności na:
- konserwacji, czyszczeniu części mechanicznych;
- naprawie i regulacji działania;

- dostawie części zamiennych i ich montażu.   

10.2. Koszt usługi serwisowej AG FOODS obejmuje:
-  tzw. robociznę (czas pracy technika serwisu AG FOODS);
- koszt dojazdu technika serwisu AG FOODS do siedziby (miejsca znajdowania się serwisowanego urządzenia) Kontrahenta liczony zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt 10.3.;
- cenę zużytych w toku naprawy materiałów pomocniczych i eksploatacyjnych;         
- cenę wymienionych części;             
- koszty przewiezienia urządzenia lub wybranych elementów z siedziby Kontrahenta do siedziby AG FOODS lub siedziby producenta jeżeli nie jest możliwe wykonanie naprawy w siedzibie (miejscu znajdowania się serwisowanego urządzenia) Kontrahenta;
- koszty utylizacji odpadów powstałych przy naprawie lub konserwacji urządzenia.    

10.3. Koszt dojazdu technika serwisu liczony jest jako suma następujących parametrów:

- ilość przejechanych kilometrów do siedziby (miejsca znajdowania się serwisowanego urządzenia) Kontrahenta i z powrotem;
- czas dojazdu (ilość godzin jazdy tam i z powrotem).    

10.5. Cena wymienionych części ustalana jest w oparciu o aktualne ceny obowiązujące w AG FOODS.

10.6. Wykonanie usługi serwisowej dokumentowane jest protokołem serwisowym, podpisywanym przez Kontrahenta. W przypadku niewskazania przez Kontrahenta technikowi serwisu, w miejscu wykonywania usługi serwisowej, osoby upoważnionej przez Kontrahenta do podpisania protokołu serwisowego albo nieobecności tej osoby technik serwisu ma prawo podpisać protokół jednostronnie zaznaczając na protokole przyczynę braku podpisu przedstawiciela Kontrahenta.

10.7. AG FOODS wystawia za wykonaną usługę serwisową fakturę na podstawie protokołu serwisowego.

11. Najem (dzierżawa) urządzeń

11.1. AG FOODS wynajmuje (dzierżawi) Kontrahentom urządzenia szczegółowo opisane w umowie najmu (zwane "przedmiotem najmu").

11.2. AG FOODS może w trakcie trwania najmu kontrolować stan przedmiotu najmu i prawidłowość jego eksploatacji. Kontrola stanu przedmiotu najmu będzie następowała po wcześniejszym ustaleniu terminu kontroli.

11.3. Przez cały czas trwania umowy najmu przedmiot najmu stanowi własność AG FOODS. Kontrahentowi nie wolno oddawać przedmiotu najmu osobie trzeciej do bezpłatnego używania bądź w podnajem chyba, że AG FOODS udzieli Kontrahentowi  pisemnej zgody.

11.4. Wydanie przedmiotu najmu następuje na podstawie protokołu przekazania urządzenia. Protokół musi zostać podpisany przez Kontrahenta. Z chwilą podpisania protokołu przekazania urządzenia, jak również od momentu pozostawania przez Kontrahenta w zwłoce z podpisaniem protokołu przekazania urządzenia, na Kontrahenta przechodzi wyłączne i niezależne od przyczyny ryzyko całkowitej lub częściowej utraty lub szkodzenia przedmiotu najmu. 

11.5. Kontrahent uprawniony jest do zawarcia umowy ubezpieczenia majątkowego przedmiotu najmu od wszelkich ryzyk począwszy od dnia podpisania protokołu przekazania i utrzymywać to ubezpieczenie przez cały okres najmu.

11.6. W przypadku, gdy po zawarciu umowy z przyczyn leżących po stronie Kontrahenta nie nastąpi odebranie przedmiotu najmu lub podpisanie protokołu przekazania urządzenia, czynsz oraz inne opłaty wpłacone przez Kontrahenta na rzecz AG FOODS nie podlegają zwrotowi, a AG FOODS ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

11.7. Kontrahent zobowiązany jest do eksploatowania i użytkowania przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem w sposób niepowodujący obniżenia jego wartości ponad normalne zużycie, będące następstwem prawidłowego korzystania z przedmiotu najmu. Wszelkie zmiany w przedmiocie najmu niezgodne z jego przeznaczeniem wymagają pisemnej zgody AG FOODS. Jeśli Najemca używa przedmiotu najmu w sposób sprzeczny z umową lub z jego przeznaczeniem, AG FOODS może wypowiedzieć umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym.

11.8. Umowa najmu zawierana jest na czas nieoznaczony, przy czym nie krótszy niż wskazany w umowie najmu ("minimalny okres najmu"), chyba że dokument szczegółowy (umowa najmu stanowi inaczej).

11.9. AG FOODS na wniosek Kontrahenta może na czas potrzebny do zapoznania się przez niego z zasadami obsługi i eksploatacji przedmiotu najmu określić czynsz najmu w wysokości obniżonej (czas trwania i wysokość obniżonego czynszu wskazuje się w umowie najmu).

11.10. AG FOODS ma prawo ustalić pierwszy czynsz najmu do wysokości 40% (czterdzieści procent) wartości netto każdej jednostki (sztuki) urządzenia oddanego w najem powiększony o podatek VAT według stawki obowiązującej.

11.11. Kwota czynszu najmu za przedmiot najmu - za każdą jednostkę (sztukę) urządzenia oddanego w najem - określona zostanie w umowie najmu. Kontrahent zobowiązuje się do zapłaty kwot czynszu najpóźniej każdorazowo do dnia wskazanego w fakturze za ten czynsz. W przypadku wcześniejszej wpłaty kwoty będzie ona rozliczona z należnościami tego czynszu i ewentualnie innymi wymagalnymi zobowiązaniami Kontrahenta względem AG FOODS. Brak doręczenia faktury za czynsz nie zwalnia Kontrahenta z obowiązku terminowego uiszczenia czynszu.

11.12. AG FOODS ma prawo do indeksowania czynszu najmu o wskaźnik inflacji GUS w przypadku wzrostu wartości tego wskaźnika powyżej 5% (pięciu procent) w skali roku.

11.13. Obowiązek zapłaty czynszu po stronie Kontrahenta istnieje niezależnie od przyczyn uniemożliwiających korzystanie przez Kontrahenta z przedmiotu najmu.

11.14. AG FOODS może wypowiedzieć umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym w następujących wypadkach:
- jeżeli Kontrahent zalega z zapłatą czynszu lub odsetek za zwłokę równą, co najmniej jednemu miesięcznemu czynszowi najmu, przez okres dłuższy niż 30 dni,
- w przypadku ogłoszenia upadłości lub wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego, naprawczego, układowego, czy innego o podobnym charakterze po stronie Kontrahenta.

11.15. Począwszy od pierwszego miesiąca po upływie minimalnego okresu najmu, o którym mowa w pkt 11.8., z uwagi na zużycie przedmiotu najmu spowodowane jego normalną eksploatacją, stawka czynszu ulegnie automatycznemu obniżeniu o 15 % (piętnaście procent) w stosunku do ostatnio obowiązującej. Obniżenie stawki czynszu nastąpi na wniosek Kontrahenta pod warunkiem nieposiadania przez niego względem AG FOODS żadnych wymagalnych zobowiązań, w przeciwnym wypadku obniżenie czynszu nastąpi w pierwszym miesiącu, w którym warunek nieposiadania wymagalnych zobowiązań nastąpi. 

11.16. Z uwagi na zużycie przedmiotu najmu spowodowane jego normalną eksploatacją, po upływie minimalnego okresu najmu, o którym mowa w pkt 11.8. Kontrahent ma prawo zakupić przedmiot najmu lub poszczególne urządzenia (jednostki) za cenę netto w wysokości określonej w umowie najmu. W przypadku woli wykonania prawa zakupu przedmiotu najmu lub jego części (poszczególnych urządzeń) Kontrahent jest zobowiązany złożyć AG FOODS stosowne oświadczenie najpóźniej na 7 (siedem) dni przed zakończeniem miesięcznego okresu rozliczeniowego najmu, zaś w przypadku oświadczenia doręczonego AG FOODS w terminie późniejszym, umowa najmu trwa dodatkowo przez kolejny miesięczny okres rozliczeniowy płatności czynszu najmu, a prawo zakupu zostanie zrealizowane w następnym miesięcznym okresie rozliczeniowym płatności czynszu najmu. Zapłata należności z tytułu zakupu przedmiotu najmu lub jego części nastąpi na postawie faktury wystawionej przez AG FOODS z terminem zapłaty nie krótszym niż termin zapłaty czynszu najmu.

11.17. Prawo zakupu może być przez Kontrahenta zrealizowane jedynie pod warunkiem niezalegania z jakimikolwiek wymagalnymi zobowiązaniami  pieniężnymi w stosunku do AG FOODS (niezależnie od źródła tego zobowiązania). W przypadku skorzystania przez Kontrahenta z prawa zakupu, przedmiot najmu pozostaje własnością AG FOODS do czasu zapłaty przez Kontrahenta na rzecz AG FOODS wszelkich zobowiązań z tytułu najmu oraz zakupu. AG FOODS może odstąpić od umowy sprzedaży pomimo złożonego przez Kontrahenta oświadczenia w przedmiocie zakupu przedmiotu najmu lub jego części w przypadku jeżeli Kontrahent pozostaje w zwłoce z zapłatą w stosunku do AG FOODS; odstąpienie od umowy sprzedaży przez AG FOODS ma skutek taki, jakby oświadczenie Kontrahenta o skorzystaniu z prawa zakupu nie zostało złożone.

11.18. W razie zakończenia umowy najmu i niewykonania skutecznie prawa zakupu - Kontrahent zobowiązany jest do:
- zwrotu na swój koszt przedmiotu najmu do siedziby AG FOODS w terminie do 7 dni od daty zakończenia umowy najmu oraz
- jeżeli zakończenie umowy najmu nastąpiło przed upływem minimalnego okresu najmu zapłaty na rzecz AG FOODS kwoty stanowiącej równowartość czynszów najmu pozostałych do końca minimalnego okresu najmu oraz kary umownej w wysokości 30% wartości brutto przedmiotu najmu (poszczególnych urządzeń). Jeżeli po zakończeniu umowy najmu w powyższym terminie 7 dni Kontrahent nie zwrócił AG FOODS przedmiotu najmu lub poszczególnych urządzeń – AG FOODS ma prawo domagać się od Kontrahenta dodatkowo kary umownej w wysokości:  
- 25% wartości brutto przedmiotu najmu (poszczególnych urządzeń), jeżeli Kontrahent uczynił zadość obowiązkowi zwrotu po upływie 7, ale przez upływem 14 dni,
- 50% wartości brutto przedmiotu najmu (poszczególnych urządzeń), jeżeli Kontrahent uczynił zadość obowiązkowi zwrotu po upływie 14, ale przez upływem 30 dni,  
- 100% wartości brutto przedmiotu najmu (poszczególnych urządzeń), jeżeli Kontrahent uczynił zadość obowiązkowi zwrotu po upływie 30 dni lub nie uczynił zadość obowiązkowi zwrotu.

11.19. Zwrot przedmiotu najmu nastąpi w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające z jego normalnej eksploatacji. W przeciwnym razie Kontrahent poniesie koszt: naprawy ubytku, utraty lub uszkodzenia przedmiotu najmu. Kontrahent udziela AG FOODS nieodwołalnego umocowania do oszacowania  kosztu: naprawy ubytku, utraty lub uszkodzenia przedmiotu najmu i uznaje takie oszacowanie, jako wiążące dla wzajemnych rozliczeń.
 


12. Znaki towarowe AG FOODS      

12.1. Znaki Towarowe AG FOODS są chronione prawem.

12.2. Kontrahent ma prawo wykorzystywać Znaki Towarowe AG FOODS wyłącznie w sposób pisemnie zaakceptowany przez AG FOODS z uwzględnieniem dbałości o dobro i renomę AG FOODS i Znaków Towarowych AG FOODS.   

 

13. Inne postanowienia i postanowienia końcowe

13.1. Przeniesienie na osobę trzecią jakichkolwiek praw Kontrahenta (cesja zobowiązań umownych) wobec AG FOODS, wynikających z umów, do których stosuje się OWU, wymaga każdorazowej zgody wyrażonej przez AG FOODS w formie pisemnej.
13.2. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją postanowień umowy lub niniejszych OWU będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby AG FOODS.

13.3. Obowiązek zapłaty kar umownych przewidzianych w OWU oraz zawieranych przez AG FOODS umowach nie powoduje utraty przez AG FOODS prawa do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. AG FOODS jest uprawnione do dochodzenia od Kontrahenta odszkodowania na zasadach ogólnych w sytuacji powstania szkody na skutek bezprawnego działania lub zaniechania Kontrahenta.

13.4. Wszystkie zawiadomienia i inne informacje, które są wymagane lub dozwolone przez umowę lub OWU - a powinny zostać doręczone właściwej stronie do rąk własnych lub listem poleconym, pocztą kurierską, faksem lub e-mailem - będą kierowane na adresy wskazane odpowiednio w ofercie lub zamówieniu.            

13.5. Jeżeli jakiekolwiek z postanowień niniejszych OWU jest lub okaże się całkowicie lub częściowo bezskuteczne lub nieważne, nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień. Bezskuteczne lub nieważne postanowienie zostanie zastąpione odpowiednim przepisem ustawowym lub innym zapisem OWU stosowanym w drodze analogii.


13.6. Jeżeli niniejsze OWU przewidują dla oświadczenia którejkolwiek ze stron lub osoby trzeciej formę pisemną, poczytuje się, że jest to forma zastrzeżona pod rygorem nieważności.

13.7. OWU stanowią integralną część oferty / umowy, której stroną jest AG FOODS zawieranej po dacie 24.05.2018 r.

Międzyrzecze Górne, dnia 2 lutego 2019 r.

AG FOODS Spółka z o.o.