Ochrona Danych Osobowych

INFORMACJA DLA KONTRAHENTÓW FIRMY AG FOODS Spółka z o.o.

Zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119), a także z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których te dane dotyczą, niniejszym spełniamy obowiązek informacyjny w związku z zatrudnieniem w AG FOODS Spółka z o.o.Zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119), a także z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których te dane dotyczą, niniejszym spełniamy obowiązek informacyjny w związku z zatrudnieniem w AG FOODS Spółka z o.o.

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Prezes Zarządu AG FOODS Spółka z o.o., Międzyrzecze Górne 380, 43-392 Międzyrzecze Górne.

2.  DANE KONTAKOWE ADMINISTRATORA

Może się Pani/Pan skontaktować z nami w stępujący sposób: 

 • pocztą tradycyjną na adres: Międzyrzecze Górne 380, 43-392 Międzyrzecze Górne,
 • telefonicznie pod numerem: +48338158040,
 • poprzez e-mail: sekretariat.pl@agfoods.eu

3. OSOBA UDZIELAJĄCA INFORMACJI

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych może się Pani/Pana kontaktować bezpośrednio z wyznaczoną w tym celu osobą: Międzyrzecze Górne 380, 43-392 Międzyrzecze Górne, tel.: +48338158040, e-mail: sekretariat.pl@agfoods.eu.

4. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych może być w niektórych przypadkach określone w przepisach prawa, a ich nieudostępnienie może skutkować konsekwencjami przewidzianymi w tych przepisach. W pozostałych przypadkach podanie danych będzie wymogiem umownym lub warunkiem niezbędnym do nawiązania stosunku pracy i wówczas ich podanie jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich braku, niestety nie będziemy mogli zawrzeć skutecznej umowy (umów) wynikającej ze stosunku pracy.  

 

5. CEL PRZETWARZANIA DANYCH  I  PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu związanym z zatrudnieniem w naszej Spółce w uzasadnionym przepisami zakresie, do celów związanych m.in. z:

 • trwaniem stosunku pracy,
 • ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym,
 • opodatkowaniem,
 • szkoleniami BHP,
 • innymi wynikającymi z zatrudnienia.

Postawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przepisy prawa, a w szczególności art. 221 § 1 kodeksu pracy, jak również wyrażona przez Panią/Pana zgoda.

 

6. PRZEWIDYWANI ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane służą jedynie w celu określonym w pkt. 5 przy realizacji których korzystamy z zewnętrznych podmiotów (biuro rachunkowe, bank, Inspektor BHP itp.), gdzie są przetwarzane te dane. Innym podmiotom te dane osobowe nie są przekazywane z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. organy kontrolne).

 

7. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

Pani/ Pana dane nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

8. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Zgodnie z przepisami prawa pracy, bhp, ubezpieczeń społecznych i emerytalno-rentowych i innych związanych z zatrudnieniem okres przechowywania danych osobowych określony jest szczegółowo w tych przepisach i jest uzależniony od rodzaju danych (dokumentów) i może wynosić do 50 lat, na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U.1996.62.286).

 

9. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem  Pani/Pana danych osobowych:

 • prawo dostępu do treści swoich danych
 • prawo ich przetwarzania
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec  przetwarzania danych osobowych
 • prawo do przenoszenia danych osobowych
 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

10. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Międzyrzecze Górne, dnia 24 maja 2018 r.